Anda Pengunjung Ke

Asal Mula Pancasila

Secara kualitas asal mula Pancasila dibedakan atas 2 macam yaitu :

1. Asal mula langsung

a. Asal mula bahan(kausa materialis) yaitu pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup.

b. Asal mula bentuk(kausa Formalis) yaitu dirumuskan oleh Ir. Soekarno bersama-sama Drs. Moh. Hatta serta anggota BPUPKI lainnya.

c. Asal mula karya (kausa Effesien) yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar Negara yang sah.

d. Asal mula tujuan (kausa Finalis) yaitu para anggota BPUPKI dan panitia Sembilan termasuk Ir. Soekarno dan Hatta yang menetukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar Negara yang sah.

2. Asal Mula yang Tidak Langsung

Yang dirincikan sebagai berikut :

a. Unsure-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirimuskan menjadi dasar filsafat Negara.

b. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara.

c. Dapat disimpulkan bahwa asal mula tidak langsung Pancasila ada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri.

0 Response to "Asal Mula Pancasila"

Post a Comment